Vodohospodářské stavby

Charakteristika oboru vodohospodářské stavby

Obor Vodohospodářské stavby je tradičním a historicky nejstarším studijním zaměřením nabízeným naší školou. V současné době tvoří náplň studijních oborů středoškolského i vyššího studia. V rámci tohoto studijního zaměření připravujeme odborníky pro oblasti:

 • navrhování a posuzování vodohospodářských staveb
 • realizace a úpravy vodohospodářských staveb
 • správy a provozu vodohospodářských staveb a zařízení
 • ostatních činností (kontrolní, správní, vzdělávací, výzkumné ap.)

Velká šíře a rozmanitost uvedeného studijního zaměření vyplývá z šíře a rozmanitosti vodohospodářských staveb a provozů, kterou je možno dokumentovat následujícím výčtem tzv. vodních děl, které jsou definovány novým zákonem o vodách. Jsou to stavby:

 • přehrad, hrází, vodních nádrží a jezů
 • úpravy vodních toků
 • zdravotní vodohospodářské stavby (studny a ostatní jímací objekty, úpravny vody a
 • čerpací stanice, vodovodní řady, vodojemy, stokové sítě a čistírny odpadních vod)
 • stavby na ochranu před povodněmi (hráze, nádrže, poldry)
 • stavby k plavebním účelům (vodní cesty, plavební komory a stupně)
 • stavby k využití vodní energie (hydroenergetické stupně a vodní elektrárny)
 • hydromeliorační stavby (odvodňovací a závlahové stavby a protierozní ochrana půdy)
 • stavby k hrazení bystřin a strží
 • stavby odkališť
 • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod

Příznačné pro vodohospodářské stavby a provozy je jejich úzké sepětí s krajinou a přírodou a velká část z nich má přímo charakter ekologických staveb.

vodar

Uplatnění

Absolventi tohoto oboru se úspěšně uplatňují v rozličných institucích, celkový přehled uplatnění najdete ZDE .

Tento obor se v současnosti v obdobném rozsahu vyučuje pouze na třech středních školách v ČR (Vysoké Mýto, Praha, Brno)! Absolventi nemívají žádné problémy s přijetím na VŠ ani s hledáním uplatnění v oboru.

Další informace

Podrobné informace o výukových tématech a osnovách naleznete v příslušném školním vzdělávacím programu (ŠVP).

Obecné informace o průběhu studia na naleznete ZDE.

 

Pro ilustraci několik následujících fotografií z proběhlých exkurzí: