Stipendijní řád

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA

Spolek přátel stavební školy ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s vedením školy vydalo tento stipendijní řád platný pro žáky střední odborné školy a středního odborného učiliště.

Prospěchová stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, za 1. pololetí školního roku zpravidla do konce měsíce února daného školního roku a za 2. pololetí zpravidla do 30. června příslušného školního roku.

Kritéria pro přiznání stipendií:

  1. žák musí být v pololetí hodnocen ze všech předmětů
  2. žák není z žádného předmětu hodnocen stupněm dostatečný nebo nedostatečný
  3. chování žáka je hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré
  4. žákovi nebyla v daném pololetí uložena žádná kázeňská opatření
  5. žák nemá neomluvenou absenci
  6. průměr známek žáka se vejde do příslušné hranice

Výše prospěchových stipendií:

Průměrný prospěch

Základní částka v Kč / pololetí

Poměrná částka v Kč / pololetí (*)

1,00 – 1,20 1 000,- 1 000∙K
1,21 – 1,50 500,- 500∙K
1,51 – 1,80 250,- 250∙K
1,81 - 2,00 100,- 100∙K

(*) K je koeficient stanovený na základě celkové částky uvolněné pro dané pololetí školního roku SRPDŠ pro výplatu stipendií a celkového počtu žáků, kteří v daném pololetí splnili kritéria pro výplatu stipendií.

Do průměrného prospěchu se nepočítá známka z chování.

Má-li žák v příslušném pololetí uznány některé předměty z předchozího vzdělání, nebo je-li z některých předmětů uvolněn, vyplácí se stipendium v poměrné částce odpovídající pouze těm předmětům, které žák v daném pololetí skutečně absolvoval.