Provozní řád učeben výpočetní techniky

 • Každému studentovi jsou přidělena přístupová jména k přihlášení do počítačové sítě. Studenti si nastaví vlastní heslo a uchovají ho v tajnosti. Každý student je povinen používat pouze svá přístupová jména, přihlášení pod jiným jménem bude hodnoceno jako přestupek proti těmto pravidlům.
 • Počítače a síť školy včetně připojení na síť internet je možné používat pouze v souladu s jejich akademickým posláním. Komerční nebo jiné využití je vyloučeno. Je zakázána jakákoliv manipulace s objekty, soubory a www stránkami, které obsahují tématiku erotickou, pornografickou, nacistickou, vedoucí k hanobení národnosti, rasy a přesvědčení. Překročení tohoto zákazu bude považováno za hrubé porušení školního řádu.
 • Počítačové prostředky jiných subjektů je možné využívat pouze v souladu s pravidly vydanými těmito příslušnými subjekty. Tento bod upozorňuje na to, že i na Internetu existují pravidla, která je nutné dodržovat.
 • Uživatel se nesmí pokoušet překonat instalované zabezpečení, ani měnit softwarové nebo hardwarové konfigurace počítačů i jiných zařízení. Uživatel nesní nic rozdělávat a s ničím neodborně manipulovat. Pokud máte dojem, že některý program, zařízení nebo služba by mohla fungovat lépe, kontaktujte nás.
 • Je zakázáno instalovat jakýkoliv software, nebo spouštět software z externích medií. Cílem tohoto bodu je mimo jiné i zamezení používání nelegálního software a šíření virů.
 • Uživatel nesmí svojí činností obtěžovat jiné uživatele. Zejména je zakázáno hromadné rozesílání elektronických dopisů, zpráv a jiné aktivity obtěžující jiné uživatele sítě. I na síti platí jistá pravidla slušného chování.
 • Pokud student poškodí vybavení učebny svou nedbalostí nebo úmyslně, je povinen škodu uhradit.
 • Každý uživatel počítačové učebny je povinen neprodleně ohlásit zjištěnou závadu. V případě, že by došlo k rozbití monitoru atd., nesmí provádět úkony spojené s odstraňováním poškozeného materiálu.
 • V učebnách výpočetní techniky se nesmí věnovat činnosti, která nesouvisí s výukou. V učebnách výpočetní techniky je také zakázáno jíst a pít a vstupovat do nich ve venkovní nebo znečištěné obuvi.
 • Každý musí plně respektovat zásady PO a BOZP.
 • Uživatelé učebny jsou povinni se řídit pokyny pracovníků školy.