Jednací řád školské rady

Školská rada při Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební Vysoké Mýto (dále jen školská rada) se v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) usnesly dne 16. 1. 2018 na tomto jednacím řádu:

Čl.1

Školská rada se schází ke svým schůzím dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Informace o školských radách jsou umístěny pod odkazem „Školská rada“ na internetových stránkách školy www.stavebniskola.cz.

Čl.2

Zasedání školské rady svolává její předseda nebo jimi pověření členové školské rady nejpozději 7 dnů před dnem jednání. Pozvánky na zasedání školské rady budou rozeslány elektronickou poštou na adresy členů školské rady.
Členům školské rady bude zaslána pozvánka včetně návrhu programu zasedání z důvodu jejich připravenosti na zasedání a ti zpětně svoji účast (popř. neúčast) neprodleně potvrdí (popř. omluví).
Informace o zasedání školské rady bude zveřejněna ve stejném časovém předstihu i na internetových stránkách školy.

Čl.3

Návrh programu jednání školské rady mohou předkládat všichni její členové. Návrh programu jednání bude 7 dnů před dnem jednání vyvěšen na nástěnce ve sborovně školy, kde bude umožněno i nečlenům školské rady navrhovat body jednání. Program jednání schvaluje školská rada nadpoloviční většinou v úvodu svého jednání. Zasedání řídí a program navrhuje předseda.

Čl.4

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl.5

Zasedání školské rady je veřejné.

Čl.6

Jednání je zahájeno schválením programu. V úvodu jednání projednává školská rada plnění úkolů a informace jednotlivých členů školských rad, popř. ředitele školy, pokud byl k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají návrhy, podněty a připomínky dle schváleného programu jednání.

Čl. 7

Školská rada plní především tyto úkoly:

a) vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Čl.8

Školská rada rozhoduje usnesením. Školská rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo. Usnesení školské rady se vyhotovují písemně. Písemné vyhotovení usnesení pořizuje člen školské rady.
O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu informován ředitel školy.

Čl.9

O jednání školské rady se sepisuje písemný zápis. V zápise se uvádí:
a) den a místo jednání
b) schválený program jednání
c) průběh a výsledky hlasování
d) znění schváleného usnesení
e) další skutečnosti, které se dle školské rady mají stát součástí zápisu

Zápisy z jednání školských rad budou veřejné, jejich elektronická verze bude volně přístupná na webových stránkách školy.
Zápis z jednání podepisují všichni přítomní členové školské rady. Nepřítomným členům bude zaslán elektronickou poštou.

Čl.10

Za vyhotovení a rozeslání zápisu zodpovídá předseda školské rady. Zápis bude uložen u ředitele školy a členům školské rady bude umožněno do něho nahlížet.

Čl.11

K přijetí a ke změně jednacího řáduje je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.

 

Tento jednací řád byl schválen členy školské rady a nabývá účinnosti dnem 16. 1. 2018.

 

Ve Vysokém Mýtě, dne 16. 1. 2018

Předseda školské rady: Ing. Jiří Skalický