Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

středa, 15 květen 2024 00:10 | Ing. Jiří Skalický, ředitel školy

Ředitel školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 422/2003 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) druhé kolo přijímacího řízení do oborů Instalatér (36-52-H/01), Truhlář (33-56-H/01), Zedník (36-67-H/01) a stanovuje příslušná kritéria přijímání (viz zde).

Přihlášky je možné podat do 24. 5. 2024 jedním z těchto tří způsobů:

  1. plně elektronicky prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),

  2. v listinné podobě s podporou digitálního přihlašovacího systému (tj. zákonný zástupce vše vyplní elektronicky v systému bez prokázání totožnosti, systém vygeneruje výpis s unikátním kódem a ten zákonný zástupce v listinné podobě doručí osobně či poštou do kanceláře školy),

  3. v listinné podobě na tiskopisu přímo do kanceláře školy osobně každý pracovní den od 7:00 do 15:00, popř. poštou na adresu uvedenou v kontaktech.

Přihláška ke studiu musí povinně obsahovat tyto přílohy:

  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
  • formuláře přihlášky i všech příloh najdete zde.

Kromě povinných příloh může zákonný zástupce uchazeče doložit další skutečnosti, které mají vliv na příjímací řízení. Vše je podrobně specifikováno přímo v kritérií přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání.

Ředitel školy může účastníka řízení vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřených kopií všech příloh. Nepředložení originálu nebo úředně ověřeného dokladu na výzvu ředitele školy vede k nepřijetí uchazeče nebo nezapočítání bodového hodnocení (např. v případě vysvědčení z předchozího vzdělávání).  

Uchazeč přijatý ke vzdělání předloží nejpozději v den nástupu do školy, tj. 2. 9. 2024, doklad o splnění povinné školní docházky. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů dle oboru:

wwworks foto remeslnik 2