Přijímací řízení na střední odborné učiliště

V rámci přijímacího řízení na učební obory budou ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání a splňují podmínky zdravotní způsobilosti pro daný učební obor.

Počty přijímaných žáků:

36 - 52 - H/01  Instalatér (počet přijímaných uchazečů 12)

33 - 56 - H/01  Truhlář (počet přijímaných uchazečů 12)

36 - 67 - H/01  Zedník (počet přijímaných uchazečů 12)

36 - 65 - H/01  Vodař (počet přijímaných uchazečů 12)

36 - 58 - H/01  Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (počet přijímaných uchazečů 12)

 

1. kolo přijímacího řízení

V přijímacím řízení bude v rámci 1. kola každý uchazeč hodnocen podle následujících kritérií:

1. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání - maximální počet bodů je 30

Na základě údajů z podaných přihlášek budou uděleny body za součet známek z předmětů matematika a fyzika za poslední pololetí poslední třídy takto:

součet známek:  2 3 4 5 6 7 8 a více
počet bodů:  30 25 20 15 10 5 0

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v odborných soutěžích) v posledních dvou školních letech, dokládající zájem uchazeče o studium, může získat uchazeč nejvýše 5 bodů (doklady je potřeba přiložit k přihlášce). Bodové hodnocení za odborné soutěže:

- okresní kolo do 3. místa - 2 body
- krajské kolo do 3. místa - 3 body

Pořadí uchazečů:

Na základě součtu přidělených bodů budou uchazeči seřazeni podle součtu bodů sestupně. V případě rovnosti součtu bodů budou použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku rozhodnutí:

  1. Průměrný prospěch uvedený na přihlášce za první pololetí poslední třídy - vzestupně.
  2. Počet známek "výborný" uvedených na přihlášce za první pololetí poslední třídy - sestupně.
  3. Počet známek "chvalitebný" uvedených na přihlášce za první pololetí poslední třídy - sestupně.