Volební řád školské rady

PARDUBICKÝ KRAJ

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích dne 23. 6. 2005

Č.j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS

Volební řád školské rady

Rada Pardubického kraje vydává podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volební řád do školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách zřízených Pardubickým krajem.

I.

Počet členů školské rady

1. Školská rada má 3 členy.

II.

Příprava voleb

1. Přípravu voleb zajišťuje v souladu s tímto volebním řádem ředitel školy (dále jen ředitel).

2. Ředitel vyhlásí termín voleb formou oznámení, které zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a dalším vhodným způsobem (např. školním rozhlasem, na třídní schůzce apod.), nejpozději 30 dní před termínem konání voleb. Oznámení obsahuje datum, čas a místo konání voleb. V této lhůtě také ustanoví tříčlennou volební komisi (dále jen komise). Výběr členů komise je v kompetenci ředitele. Ředitel dále ustanoví předsedu komise.

3. Komise připraví seznam voličů, zajistí hlasovací lístky a volební urny a přijímá návrhy kandidátů na členy školské rady.

4. Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti (dále jen oprávnění voliči) a pedagogičtí pracovníci dané školy (dále jen pedagogové) do dvou týdnů ode dne oznámení termínu voleb. Po uplynutí této lhůty sestaví komise seznam kandidátů zvlášť pro oprávněné voliče a zvlášť pro pedagogy. Předseda komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění seznamů kandidátů předložili písemný souhlas s kandidaturou. Kandidát, který tak neučiní, nebude na seznam kandidátů zapsán. Seznamy kandidátů zveřejní komise nejméně 7 dní před termínem konání voleb na veřejně přístupném místě ve škole.

5. Volby probíhají zvlášť u oprávněných voličů a zvlášť u pedagogů.

III.

Volba členů školské rady

1. Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokáží svou totožnost občanským průkazem. Po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek.

2. Na hlasovací lístek napíší oprávnění voliči a pedagogové jméno a příjmení kandidáta vybraného z příslušného seznamu.

3. Členy školské rady volí oprávnění voliči a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku s razítkem školy do příslušné volební urny.

4. Hlasovací lístek, který je prázdný, nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, je neplatný.

5. Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.

6. Za zvolené členy školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří získali při volbě nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losování provádí předseda komise.

7. Kandidáti, kteří ve volbě neuspěli, se považují za náhradníky pro případ skončení mandátu zvoleného člena školské rady. Pořadí náhradníků stanoví komise dle počtu nejvýše získaných hlasů.

8. Nedojde-li ke zvolení stanoveného počtu členů školské rady v prvním kole voleb, vyhlásí předseda komise kolo druhé, které se musí uskutečnit nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků voleb prvního kola. Na kolo druhé se nevztahují lhůty uvedené v tomto volebním řádu, ostatní ustanovení se použijí přiměřeně.

9. Pokud nejsou zvoleni členové školské rady ani v kole druhém, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel.

10. Výsledky voleb zveřejní předseda komise na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 7 dnů od konání voleb.

IV.

Protokol o průběhu a výsledku voleb

1. O průběhu a výsledku voleb zpracovává komise protokol. V protokolu se uvádí:

a) označení voleb

b) datum konání voleb

c) jméno a příjmení členů komise s uvedením jména předsedy

d) seznamy navržených kandidátů

e) počty hlasů pro jednotlivé kandidáty

f) jméno a příjmení zvolených kandidátů

g) jméno a příjmení náhradníků, včetně jejich pořadí

2. Protokol podepisuje předseda komise a ředitel.

3. Protokol předá ředitel neprodleně zřizovateli prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Pardubického kraje.

4. Zřizovatel doplní počet členů školské rady o své zástupce a vydá zřizovací listinu školské rady.

V.

Funkční období školské rady

1. Funkční období členů školské rady je tři roky.

2. Členský mandát ve školské radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období

b) odstoupením z funkce

c) úmrtím

d) v případě pedagoga, pokud přestal být zaměstnancem školy

e) v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy

f) v případě zletilého žáka nebo studenta, pokud přestal být žákem nebo studentem

školy

3. V případě zániku mandátu některého z členů školské rady způsobem uvedeným pod písm. b), c), d), e) a f) nastupuje na uvolněné místo náhradník, který je první v pořadí.

4. Není-li náhradníků, vyhlásí ředitel školy na uvolněné místo doplňovací volby, které se organizují obdobně jako volby řádné.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. První volby do školské rady se uskuteční nejpozději do 15. října 2005

2. Tento volební řád byl schválen Radou Pardubického kraje usnesením č. R/318/05 ze dne 23. 6. 2005.

3. Volební řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou Pardubického kraje.

Ing. Michal Rabas ooo

hejtman Pardubického kraje

 

pdfDodatek č. 1 k volebnímu řádu školské rady z r.2006398.11 KB