Stipendijní řád VOŠ

1.   Stipendijní řád se vydává na základě § 30 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a se souhlasem zřizovatele.

2.   Stipendijní řád je určen studentům vyšší odborné školy, kterým je možno, za vynikající studijní výsledky, poskytnout prospěchové stipendium.

3.   Stipendium se stanovuje následujícím způsobem:

3.1.   studenti 1. ročníku vyšší odborné školy nemají na prospěchové stipendium nárok,

3.2.   studenti 2. a 3. ročníku vyšší odborné školy, kteří v předcházejícím školním roce (ve dvou po sobě jdoucích obdobích) dosáhli prospěchového průměru maximálně 1,5, mají nárok na částku ve výši jedné poloviny školného, tj. 750,- Kč za každé období,

3.3.   do prospěchového průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

4.   Prospěchové stipendium je vypláceno na základě písemné žádosti studenta formou srážky z určené částky školného, které činí 3000,- Kč za školní rok (§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání v platném znění.

Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9 2007.


Další stipendia: