Stipendijní řád podporovaných oborů na SOU

Cílem zavedení stipendií ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je zvýšit zájem mladých lidí o obory vzdělání, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Peněžní podpora až 7000 Kč/rok motivuje žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, pravidelné docházce do školy a dobrému chování.

1      Podporované obory

  • Zedník (36-67-H/01)
  • Vodař (36-65-H/01)
  • Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01)

2       Kritéria pro přiznání stipendií

Kritéria pro přiznání stipendií v hodnoceném období (pololetí školního roku):

  1. hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěch 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný,
  2. celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a),
  3. chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré,
  4. ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka,
  5. žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy,
  6. žák nemá neomluvenou absenci.

Nedosáhne-li žák v kritériu č. 2 tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku na žádost žáka prominout.

Žák musí být žákem naší školy nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí.

Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Stipendium není vypláceno za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia.

 3      Výše měsíčního stipendia

Výše přiznaných stipendií je odstupňována podle studovaného oboru vzdělání, ročníku a hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku:

Výše měsíčního stipendia v oborech vzdělání Zedník:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu V 1. ročníku V 2. ročníku Ve 3. ročníku
1 – výborný 500 Kč 600 Kč 700 Kč
2 – chvalitebný 400 Kč 400 Kč 500 Kč

Výše měsíčního stipendia v ostatních podporovaných oborech vzdělání:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu V 1. ročníku V 2. ročníku Ve 3. a 4. ročníku
1 – výborný 400 Kč 500 Kč 600 Kč
2 – chvalitebný 300 Kč 300 Kč 400 Kč